• برمیس

  • برمیس

Loading

برمیس

اطلاعات پایه

برمیس

  • خدمات
  • ساختمان سازی
  • رستوران
  • فروشگاه
  • تولید کننده
  • شرکت بازرگانی
  • مرکز خرید

رستوران به همراه مرکز خرید
رستوران ایرانی اصیل به همراه مرکز خرید و چندین طبقه پارکینگ

خیابان پانزده خرداد مرکزی خیابان پامنار مجتمع برمیس

11 - 50 نفر

http://barmis.portal.trade

بازرگانی و تجارت
  • جمهوری اسلامی ایران